AVG

Privacybeleid

Fysio- en manuele therapie van Delst BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en manuele therapie van Delst BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
  • U heeft altijd recht op inzage in uw elektronisch patiënten dossier.
  • Daarnaast heeft u altijd het recht een elektronisch of schriftelijk afschrift daarvan op te vragen.
  • U heeft altijd recht op Logging; Fysio -en manuele therapie van Delst BV is verplicht bij uitwisseling van uw gegevens te vermelden: – wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum (deze regel geldt alleen voor pull-verkeer). – wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum. – de zorgaanbieder is ook verplicht om loggingsinformatie te verstrekken over een andere zorgaanbieder. De patiënt heeft de mogelijkheid om in te zien welke zorgverleners zijn of haar gegevens hebben ingezien.
  • U heeft ook recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u altijd het recht heeft o.b.v. de AVG op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG). U kunt ons verzoeken, om een bestand in een elektronisch bestand in gangbaar formaat te ontvangen, zodat de persoonsgegevens kunnen worden meegenomen naar een andere zorgaanbieder. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, en niet voor bijvoorbeeld diagnoses of behandelplannen van de zorgaanbieder.
Als Fysio- en manuele therapie van Delst BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Het hele privacy policy document kunt u hier downloaden.

Heeft u vragen over dit document, neem gerust contact op middels ons contactformulier